45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2014)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người, tháng 9-1969. Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VI) đã quyết định công bố toàn bộ các bản Di chúc của Người.

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, nhấn rất mạnh truyền thống đoàn kết và Người yêu cầu thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thắm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Với hơn 1.000 từ của bản Di chúc, từ "đoàn kết" được nhấn mạnh đến tám lần, đủ thấy sự rất quan trọng của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Bác nhấn mạnh khi nói về vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là đội hậu bị của Đảng, là chủ tương lai của đất nước; yêu cầu Đảng phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho họ.

Người cho rằng nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Di chúc còn tiên liệu cuộc kháng chiến chống Mỹ "nhất định thắng lợi"; về phong trào cộng sản thế giới; về một số việc riêng.

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Tâm nguyện của Người: "Suốt đời tôi hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".

Di chúc là công trình lý luận về xây dựng Đảng và củng cố Đảng cầm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "Đảng ta là Đảng cầm quyền". Những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bác dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phát thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng CNXH trong hoàn cảnh, điều kiện nước ta phải đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, "động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân".

45 năm đi qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn, tâm quyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa.

Với tất cả tình cảm yêu kính vô hạn và niềm tin tuyệt đồi vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam XHCN, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

                                                          M.T
 (
Theo Ban Tuyên giáo Trung ương)

Các tin cùng chuyên mục