Ba Tri quan tâm thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai ( Dự án VLAP).

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (dự án VLAP) được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bến Tre nói riêng.

Hướng đến mục tiêu đó, tại huyện Ba Tri , Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (gọi tắt Dự án VLAP) đã được triển khai từ tháng 4/2014 và sẽ kết thúc vào tháng 6/2015. Nội dung thực hiện của Dự án là đo đạt thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 23/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tri ( trừ xã Tân Mỹ đã được thực hiện xong năm 2011). Hiện nay, Dự án đang thi công thực hiện nội dung đo đạt thành lập bản đồ địa chính.

Nội dung chính của dự án này là hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai thông qua thủ tục điện tử, đo đạc lập bản đồ địa chính, lập các sổ sách địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các thửa đất dưới dạng cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để mọi người dân và hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiểu rõ về chính sách, pháp luật về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…qua đó giúp giảm bớt các khâu thủ tục hành chính và tăng cường tính công khai và minh bạch trong quản lý về đất đai.

Để Dự án được thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả, Huyện ủy Ba Tri ban hành công văn chỉ đạo cho ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung để hỗ trợ Dự án VLAP trên địa bàn huyện như: thành lập nhóm hỗ trợ Dự án VLAP cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ dự án triển khai trên địa bàn huyện, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thi công, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và báo cáo Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phân công cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thi công, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, kiểm tra hồ sơ đăng ký, xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành lập thủ tục cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo tỷ lệ diện tích đất được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện vượt mục tiêu 80% của dự án VLAP đề ra.

Đối với mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về dự án VLAP, tuyên truyền cho nhân dân nắm được chủ trương của Nhà nước, thấy được lợi ích có được từ Dự án để nhân dân được biết, được bàn bạc và tham gia thực hiện, đồng thời người dân theo dõi, giám sát, kiểm tra quy trình thực hiện của đơn vị thi công.

Người dân đang khẩn trương cắm mốc xác định ranh đất

Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo, tuyên truyền thường xuyên thông qua các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản và trên đài truyền thanh về dự án. Trước mắt yêu cầu người dân cắm mốc trụ ranh đất của mình bằng trụ đá, trụ bê-tông kiên cố đối với các thửa đất chưa cắm trụ ranh hoặc đóng đinh thép đối với trường nhà liền kề để phục vụ dự án, đồng thời hướng dẫn cho người dân việc xác định ranh đất, quy cách cắm mốc; kiện toàn tổ hòa giải tranh chấp đất đai các ấp, khu phố và hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã có sự tham gia của chính quyền, mặt trận, đoàn thể để hòa giải các trường hợp tranh chấp phát sinh làm ảnh hưởng đến tỷ lệ đo đạc đất và cấp giấy chứng nhận của dự án; chỉ đạo tổ chức cắm mốc tất cả các thửa đất thuộc quỹ đất của nhà nước gồm đất công, đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển do đơn vị mình quản lý để phục vụ đo đạc của dự án. Đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy về kết quả cắm mốc các thửa đất thuộc quỹ đất của nhà nước do cấp mình quản lý, không để xảy ra trường hợp quỹ đất do nhà nước quản lý mà chưa được cắp mốc, đo đạc để quản lý; tập trung chỉ đạo giải quyết các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm liên quan đến quỹ đất của nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức cho người dân kê khai đăng ký, xét duyệt và hoàn thành hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ dự án. Công tác xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

                                                   Trà Dũng

 

Các tin cùng chuyên mục