Site banner

Bình Đại: Hỗ trợ người lao động trong dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2017

Nhằm để các xã, thị trấn có cơ sở triển khai thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017, huyện Bình Đại đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ người lao động trong dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.

Theo đó, đối tượng thực hiện trong dụ án sinh kế là người lao động (NLĐ) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan, tạo điều kiện để NLĐ là người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS. Nội dung hỗ trợ về phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đối với lĩnh vực trồng trọt: Hỗ trợ tập huấn, giống cây trồng, phân bón tổng hợp, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế nông sản phẩm. Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hỗ trợ tập huấn, giống, thức ăn chăn nuôi, vac-sin phòng bệnh, chuồng trại, máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ tập huấn, ngư cụ đánh bắt. Đối với lĩnh vực diêm nghiệp: Hỗ trợ tập huấn, bạt lót, máy móc, công cụ sản xuất muối.

Đối với lĩnh vực ngành nghề nông thôn như: đan lát, thêu ren, sửa chữa cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất tinh chế thức ăn chăn nuôi, chế biến thủy ản thì sẽ được hỗ trợ về sửa chữa nhà xưởng, máy móc, công cụ, vật tư, nguyên liệu sản xuất, dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ đa dạng sinh kế khác do cộng đồng đề xuất phù hợp với điều kiện, nhu cầu của cộng đồng của CHương trình và quy định của pháp luật.

Đặc biệt, về hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong đó, hỗ trợ về nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, ngành nghề, bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp, mô hình giảm nghèo liên quan gắn với an ninh quốc phòng. Ưu tiên nhân rộng mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng. Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở xã, ấp để tăng thu nhập cho người dân, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng, mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, sẽ hỗ trợ về việc khảo sát để lập và xây dựngmô hình, tổ chức thực hiện mô hình, hỗ trợ các hoạt động cụ thể của dự án mô hình.

Các mặt hỗ trợ phải đảm bảo trên nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, lựa chọn mô hình mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế của từng vùng, địa bàn, hoặc là mô hình phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế  biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp, hoặc là mô hình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Phù hợp với điều kiện đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Ưu tiên hộ tham gia dự án có điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký. Hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án phải có đơn đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo, không gây ô nhiễm môi trường.

Về phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua các dự án do cộng đồng đề xuất. Cộng đồng có thể là nhóm hộ, tổ nhóm hợp tác do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện hoặc ấp được UBND cấp xã chứng thực.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả đề án sinh kế, giảm nghèo, các ngành chức năng căn cứ theo nhiệm vụ của đơn vị tích cực hỗ trợ thực hiện hiệu quả đề án. Riêng UBND cấp xã tổ chức khảo sát, lựa chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu thực hiện Dự án để phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Giám sát, hỗ trợ người dân trong suốt thời gian tham gia dự án. Chủ động liên hệ với cơ sở  để tìm nguồn cung cấp cây, con giống chất lượng và giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của các hộ tham gia.

Riêng đối với đối tượng hưởng lợi sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, luôn học tập, trao đổi kinh nghiệm trong suốt quá trình tham gia dự án./.

Tuyết Mai