Bình Đại tập trung củng cố và nâng chất tổ nhân dân tự quản

Trong những năm qua, hoạt động của tổ nhân dân tự quản có những chuyển biến tích cực về mặt tổ chức và phương thức hoạt động, nhiều tổ nhân dân tự quản hoạt động khá mạnh, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng, là hạt nhân trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Để nâng chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản, cấp uỷ, chính quyền phân công các ngành, đoàn thể phối hợp với hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp, khu phố củng cố các tổ yếu, nâng chất hoạt động các tổ trung bình, phát huy hiệu quả tổ khá; chia, tách tổ phù hợp với địa bàn dân cư; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động các tổ nhân dân tự quản. Đến nay, toàn huyện có 1.456 tổ nhân dân tự quản, qua đánh giá có 997 tổ mạnh, chiếm tỷ lệ 68,47%, 286 tổ khá, chiếm tỷ lệ 19,64%.

Nhân dân tham gia xây dựng cầu giao thông thông thôn.

Thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, cấp ủy, chính quyền triển khai, phổ biến trực tiếp đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, khuyến khích nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy tính tự quản, sáng tạo của người dân trong quản lý xã hội, phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân trình bày tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, cấp uỷ, chính quyền kịp thời nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của quần chúng nhân dân trong cuộc sống. Thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, đã tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, "tự phòng, tự quản" về an ninh, trật tự ở ấp, khu phố, phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm như đội dân phòng, đội thanh niên xung kích, cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản.

Song song đó, tổ nhân dân tự quản còn góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các thiết chế, tiêu chuẩn gia đình văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tình làng, nghĩa xóm được phát huy, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội…, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, còn nhiều tổ nhân dân tự quản hoạt động cầm chừng, chất lượng hiệu quả thấp, nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu quan tâm, chỉ đạo, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò vận  động, tập hợp quần chúng. Hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào còn hạn chế, lực lượng công an chưa làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn trong việc củng cố nâng chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản

Để tổ nhân dân tự quản hoạt động đạt hiệu quả, trong thời gian tới huyện tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng và phương thức hoạt động của tổ nhân dân tự quản, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Cấp ủy, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các xã, thị trấn quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò và trách nhiệm trong việc củng cố, nâng chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản. Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học… an toàn về an ninh trật tự. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể với lực lượng công an, quân sự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc nâng cao chất lượng và phương thức hoạt động của tổ nhân dân tự quản. Tập trung củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, nhân sự của các tổ, nhất là đối với các tổ hoạt động yếu. Hàng năm, gắn với tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư để tổng kết, phân loại chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và nâng chất hoạt động tổ nhân dân tự quản. 

Sơn Tùng

Các tin cùng chuyên mục