Công tác xuất bản và lưu chiểu xuất bản phẩm - vấn đề cần quan tâm

Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin, Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép có liên quan theo quy định của pháp luật. Đến hết tháng 12 năm 2016, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, Sở đã thẩm định nội dung, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm và thực hiện cấp phép cho trên 120 Đơn đề nghị cấp phép xuất bản,  nội dung chủ yếu là thông tin nội bộ, thông tin theo chuyên ngành và các tài liệu tuyên truyền của các sở, ban, ngành, hội – đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Nội dung nhiều bản tin, tài liệu tuyên truyền phản ánh được hoạt động chuyên ngành gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thông tin, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành và UBND tỉnh; phản ánh nhiều phong trào trong đời sống xã hội; phổ biến khoa học - kỹ thuật, mô hình, nhân tố mới, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trên các mặt; nêu gương người tốt, việc tốt, những việc làm có ý nghĩa về đạo đức, xã hội có tác dụng tốt về tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng. Hình thức trình bày của bản tin, thông tin tuyên truyền đúng qui định, thể hiện được cái riêng của từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, một số bản tin chưa tập trung tin, bài chuyên ngành, chưa cân đối giữa tin, bài và ảnh minh họa, chất lượng một số tin, bài chưa đúng chủ đề của bản tin.
 
Các ấn phẩm, đa số nhằm mục đích tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, những ngày kỷ niệm lịch sử, ngày kỷ niệm truyền thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giới thiệu và quảng bá các sáng tác trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ trong tỉnh. Xuất bản phẩm được xuất bản đã làm tốt chức năng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, phong phú, đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức, góp phần định hướng tư tưởng cho mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin, khuyến khích tạo ra những ấn phẩm, tác phẩm có giá trị nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
 
Để đảm bảo tính nguyên vẹn ( bản gốc) của xuất bản phẩm thì công tác lưu chiểu là một khâu quan trọng của quản lý nhà nước về xuất bản. Thực hiện tốt chức năng đọc lưu chiểu này sẽ góp phần kiểm soát tính trung thực của xuất bản phẩm khi lưu hành. Vì vậy, cần phải thực hiện nghiêm chế độ nộp và đọc lưu chiểu theo đúng quy định của Luật xuất bản. Quá trình hoạt động này, tuy chưa có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra, nhưng vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục như:  nhiều cơ quan, đơn vị phụ thuộc nhiều vào tác giả, cộng với việc buông lỏng, dễ dãi trong khâu đọc duyệt bản thảo…dẫn đến nhiều sai sót về nội dung, để lọt những tác phẩm, những tài liệu, câu, từ mang nội dung không tốt, không đúng, thiếu chính xác. Việc nộp lưu chiểu thường chậm, thiếu, để dồn nhiều kỳ xuất bản mới nộp lưu chiểu và có khi chưa nộp mà phát hành. 
 
 Một số các cơ quan và tổ chức đã thực hiện nghiêm túc công tác nộp lưu chiểu xuất bản phẩm: Bản tin Thông tin nội bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ); Bản tin Hội Nông dân ( Hội Nông dân Bến Tre); Bản tin Tư pháp ( Sở Tư pháp Bến Tre); Thông tin khoa học và công nghệ (Sở Khoa học-Công nghệ)… Để hoạt động xuất bản trên địa bàn tuân thủ đúng qui định, ngoài trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở của Sở quản lý nhà nước, thì đòi hỏi các tổ chức được cấp phép xuất bản nâng cao trách nhiệm trong việc rà soát, nộp lưu chiểu bổ sung; đồng thời chấp hành thực hiện việc nộp lưu chiểu đúng theo quy định hiện hành.
T.A

Các tin cùng chuyên mục