Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri kiểm tra điều lệnh, thể lực, bắn súng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đơn vị năm 2013

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri vừa tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, thể lực cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tiểu đội dân quân thường trực trong đơn vị.

Ba Tri kiểm tra điều lệnh

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện của đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Làm cơ sở rút kinh nghiệm huấn luyện trong thời gian qua và đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện trong thời gian tới đạt chất lượng cao hơn. Đồng thời, nâng cao năng lực thực hiện điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, rèn luyện sức khỏe cho bộ đội, đủ khả năng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục