Site banner

Chú trọng phổ cập dịch vụ Internet ở khu vực biên giới, hải đảo

Đây là một trong những chính sách về phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, vừa được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Ảnh: P.T

Nghị định số 72 gồm 6 chương, 46 điều. Trong đó, quy định rõ về thúc đẩy việc sử dụng internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống; khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam trên internet; đẩy mạnh đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên internet.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định về phát triển hạ tầng internet băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các điểm truy nhập internet công cộng và hộ gia đình. Chú trọng việc phổ cập dịch vụ internet ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế -  xã hội đặc biệt khó khăn….

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2013.

P.Trần