Site banner

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Từ ngày 15-5-2022 đến ngày 15-6-2022, tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào những hoạt động cụ thể như sau: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích về các chủ đề nêu trên ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững kinh tế biển.

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 đạt kết quả theo đúng nội dung yêu cầu.

Hoàng Lam