Bến Tre: Tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch 5867/KH-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nội dung tham gia  bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia , tập trung các hoạtđộng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các đảo, vùng nước lịch sử, vùng nội thủy, lãnh hải; quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam như: Tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới vùng biển, hải đảo, dấu hiệu nhận biết các điểm mốc đường cơ sở, kè bảo vệ bờ sông, cồn bãi trên sông và các công trình quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển, đảo.

Đông đảo học sinh, sinh viên đến xem triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Để phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới đạt được hiệu quả cao, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị  phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân để huy động  đông đảo các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới biển.Chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin tuyên truyền bịa đặt sai sự thật của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân nhất là đối với nhân dân các huyện, xã biên giới biển.

Ủy ban nhân dân các huyện biên giới biển ( Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú),  tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn 7210/HD-BQP ngày 13/9/2015 của Bộ Quốc phòng,  chỉ đạo các ngành , đoàn thể có liên quan  và Ủy ban nhân dân các xã biên giới biển phối hợp tổ chức các phong trào, mô hình cụ thể để tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

T.M

Các tin cùng chuyên mục