Site banner

Bến Tre: Với công tác phòng, chống thiên tai đến năm 2025

 

Căn cứ Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.    

  Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn đề nghị Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các xã, phường, thị trấn, các Doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; rủi ro thiên tai; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống thiên tai lớn, phức tạp cho các cấp chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp để chủ động phòng tránh, hạn chế các thiệt hại trong sản xuất và đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và phân công trách nhiệm đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là cần xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống thiên tai phải chủ động triển khai thực hiện, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai gắn với kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương và phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả đầu tư.

  Thường xuyên lồng ghép phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai vào chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa của một số cấp học, bậc học; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực tại cộng đồng, sự kiện văn hóa tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được ban hành theo Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”./.

 Tin, ảnh: TTBCXB