Bình Đại: Hơn 140 giáo viên các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Trong 03 ngày tập trunng 9/8, 10/8 và 11/8/2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Bình Đại phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 140 giáo viên trên địa bàn huyện năm 2017.

Các giáo viên tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Lớp tập huấn đợt này dành riêng cho giáo viên các trường Trung học phổ thông và trung học cơ sở của huyện. Tham gia bồi dưỡng, các thầy cô được tiếp thu và quán triệt 6 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, Chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ  an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của các luật như: quốc phòng và an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Trong đó, cuối khóa các thầy cô được cấp chứng chỉ theo chương trình bồi dưỡng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho thầy cô, những người trực tiếp giáo dục cho thế hệ trẻ các kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, giúp thầy cô nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục