Bình Đại: Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới biển

Thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ và chặt chẽ công tác phối hợp với nhiều lực lượng, nhất là với quần chúng nhân dân. Huyện Bình Đại đã có nhiều phong trào hay, cách làm cụ thể trong phòng, chống tội phạm và bảo vệ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến bờ biển của địa phương, trong đó, quần chúng  nhân dân đóng vai trò quan trọng và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2015, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 52 nguồn tin, trong đó có 32 nguồn tin có giá trị phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn so với cùng kì.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các lực lượng và toàn dân trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo phong trào sâu rộng trong nhân dân để xây dựng khu vực biên giới biển ổn định và phát triển toàn diện, trong đó chú trọng phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, tham gia quản lý, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biển huyện Bình Đại.

Lực lượng chức năng huyện giao lưu với người dân khu vực biển thông tin về ý nghĩa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới biển.

Để phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ đạt được hiệu quả cao. Huyện Bình Đại đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân từ huyện đến xã, nhất là nhân dân trên địa bàn các xã ven biển về luật biên giới quốc gia, các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia mà Việt Nam tham gia ký kết, tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới biển trong sạch vững mạnh.

Phát động xây dựng các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển trên địa bàn huyện, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, ra sức xây dựng, củng cố quan hệ đoàn kết quân dân, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu với nhân dân địa phương khu vực biên giới biển và ghi nhận biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin tuyên truyền bịa đặt sai sự thật của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Riêng 3 xã biên giới biển Thừa Đức, Bình Thắng, Thới Thuận thường xuyên chỉ đạo các ấp phối hợp tổ chức các phong trào, mô hình cụ thể để tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới biển phù hợp, sát  thực với tình hình địa phương.

Theo kế hoạch tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện năm 2016, huyện đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chủ yếu như: tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới vùng biển, tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia khu vực biên giới biển…v.v.

Với những chính sách, giải pháp cụ thể, đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy được vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành. Tin rằng, trong thời gian tới, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thực sự trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tiêu biểu trong toàn huyện.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục