Bình Đại phát động phong trào thi đua năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Bình Đại quan tâm lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước, từ đó đã tạo động lực phấn đấu trong mỗi tập thể, cá nhân, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, đã biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, góp phần khởi sắc trong phong trào chung của huyện.

Đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết thắng" trong các lực lượng vũ trang

Nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huyện Bình Đại phát động phong trào thi đua năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững trên từng đơn vị, địa phương.

Theo phát động, huyện triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương theo phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “Dân chủ, kỷ cương, năng động, đổi mới” trên tất cả lĩnh vực tạo ra tiềm lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Phát triển mạnh, đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, phục vụ tốt yêu cầu xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững gắn phát triển nông nghiệp với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn. Quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ  vào sản xuất và đời sống. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội,huyện tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục các cấp học. Tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở. Kịp thời phát hiện, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y – dược tư nhân.

Đặc biệt, huyện đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, coi đây là phong trào trọng tâm, nồng cốt trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới để tổ chức huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Phấn đấu cuối năm 2016, xã Long Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn Bình Đại được công nhận đô thị loại V. Củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tập trung xây dựng, giáo dục đạo đức con người mới truyền thống văn hóa từ hộ gia đình là nền tảng. tăng cường kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, việc công nhận lại các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng thực chất.

Triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo đa chiều một cách vững chắc, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2%/năm. Phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện tốt công tác gia đình, bà mẹ, trẻ em, thanh niên, bình đẳng giới và công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội. tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Riêng đối với việc xây dựng chính quyền, huyện chú trọng phong trào thi đua cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với tinh giản biên chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấn chỉnh hành vi giao tiếp nơi công sở, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chánh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” trong các lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, chủ động nắm tình hình giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Nâng cao toàn diện chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh giao thông. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng kéo dài.

Mục tiêu cụ thể, cuối năm 2016, huyện phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông – lâm thủy sản tăng 6%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 17%/năm. Giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng 13%/năm.Thi nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm. Xã Long Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt tăng ít nhất 2 tiêu chí. Giảm 2% hộ nghèo. Kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông từ 5-10% trên cả 3 mặt. Có 80% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục