Site banner

Các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Theo đó, danh mục các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm 06 nhóm lĩnh vực: i) Năng lượng; ii) Giao thông vận tải, iii) Xây dựng, vi) Các quá trình công nghiệp, v) Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, vi) Chất thải. Danh mục cũng quy định các Bộ quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi 06 nhóm lĩnh vực nêu trên gồm các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường. Các Bộ này có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực trong phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 5, 7, 8 , 10, 11 12 13 và 15 Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là các cơ sở thuộc các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP gồm 1.912 cơ sở trong đó có 1.662 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, 70 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải, 104 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng và 76 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là các cơ sở có trách nhiệm phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3/2023 và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2025. Các cơ sở có tên trong danh mục phải chủ động rà soát, cung cấp các thông tin về tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật danh mục.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát danh, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong phạm vi quản lý trước ngày 31/12 hằng năm kể từ năm 2023, trình Thủ tướng Chính quyết định cập nhật danh mục định kỳ hai năm một lần.

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cập nhật, điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện./.

Cục BĐKH