Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Thông tin và Truyền thông 28-8-2016 - Kỳ 4

PHÒNG  BÁO CHÍ XUẤT BẢN                       

Phòng Báo chí, Xuất bản được thành lập sau khi chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa – Thông tin sang Sở Thông tin và Truyền thông (tháng 5 năm 2009), Phòng Báo chí – Xuất bản có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí thông tin đối ngoại, quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ, thông tin trên mạng máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

 • Xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình dự án ngắn hạn và dài hạn, các dịch vụ công trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.
 • Hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;
 • Phối hợp với ác cơ quan liên quan tổ chức họp giao ban báo chí nhằm định hướng thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh;
 • Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;
 • Phối hợp tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;
 • Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
 • Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về báo chí, xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cao và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;
 • Đề xuất cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền tbhông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dungvi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;
 • Tham mưu Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép triển lãm hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do tỉnh cấp phép;
 • Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực về thông tin truyền thông trên địa bàn;
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
 • Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 • Tham mưu Gíam đốc Sở thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
 • Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật.
 • Qua 6 năm hoạt động phòng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tặng 03 bằng khen, tập thể Lao động xuất sắc 5 năm liền (2010-2014), 01 bằng khen của Chính phủ.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN              

Phòng Công nghệ thông tin phòng chuyên môn thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 796/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; đến ngày 09 tháng 4 năm 2008, Sở Bưu chính, Viễn thông đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông. Với chức năng, nhiệm vu tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), điện tử trên địa bàn tỉnh (tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; tổ chức hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng CNTT phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số, đảm bảo an toàn thông tin), Phòng công nghệ thông tin 11 năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhhiệm vụ chuyên môn góp phần đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.

Việc ứng dụng và phát triển CNTT đã có những tiến bộ rõ rệt, đã có những đóng góp bước đầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các ngành và các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp, đóng góp tích cực trong việc cung cấp thông tin phục vụ cộng đồng, kể cả khu vực nông thôn, các vùng sâu, vùng xa.

PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: Phòng Bưu chính, Viễn thông là phòng chuyên môn của Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, truyền dẫn, phát sóng, tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin và các dịch vụ về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Về bưu chính và chuyển phát:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức, việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

2.2. Về viễn thông, Internet:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;

e) Phối hợp và hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.3. Tần số vô tuyến điện:

a) Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện trên địa bàn.

b) Phối hợp cùng Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực II giải quyết, xử lý can nhiễu; cấp giấy phép và thu hộ phí xin giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Các tin cùng chuyên mục