Site banner

Giải quyết rác thải nhựa

                                                                            Bến Tre tham gia thu gom rác thải trên sông. Ảnh: Hạnh Linh.

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Mục tiêu đến năm 2025, trên 50% lượng chất thải nhựa phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý. 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy. 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân thay đổi, nâng cao nhận thức trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh gương mẫu, đi đầu trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tại công sở.

Các nhiệm vụ và giải pháp kèm theo là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người; tác hại của việc xả rác thải nhựa, ngư cụ, sản phẩm nhựa thải bỏ ra môi trường sông, biển và đại dương.

Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa, thúc đẩy chuyển đổi sang sản xuất, phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường. Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. Khuyến khích người tiêu dùng mang theo túi khi mua sắm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường vai trò trong giám sát, thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách, tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, giảm thiểu rác thải nhựa trên biển và đại dương. 

Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị về quản lý rác thải nhựa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhựa và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, trong đó có chất thải nhựa.

Các ngành hữu quan rà soát, tham mưu hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định, chính sách về quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương. Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp về quản lý chất thải nhựa. Hạn chế đầu tư mới các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt. Công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường. Rà soát, bố trí quỹ đất và đề xuất thành lập khu công nghiệp, cụm công nghiệp tái chế chất thải, tái chế chất thải nhựa theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tăng cường xã hội hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động làm sạch, thu gom rác thải nhựa…

Tr. Quốc