Site banner

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015

(TG)- Thực hiện kế hoạch năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình công tác của Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015 số 142 - HD/BTGTW. ngày 12/2/2015.

TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.    Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo chuyển biến trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải chính xác, kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

2.    Yêu cầu

-    Tạo sự thống nhất, tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

-    Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường tính chủ động, chính xác, kịp thời trong việc cung cấp, xử lý thông tin, phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền và của cả hệ thống chính trị, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các tình huống đột xuất. 

-    Sử dụng các biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế. Chú trọng sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại kết hợp với các hình thức tuyên truyền truyền thống, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. 

II.    NHỮNG NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; bình tĩnh, thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp trên biển để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan tới biển, đảo; tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, ý chí, quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển; tuyên truyền để người dân hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về biển, đảo.

3. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo, như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; Bộ Quy tắc về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông (COC) khi được thông qua. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại để bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông và các vùng biển khác của Việt Nam; cung cấp những chứng cứ lịch sử, căn cứ pháp lý và thực tiễn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền củng cố lòng tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, dư luận quốc tế đối với Việt Nam.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và phát triển kinh tế biển; về các cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong phát triển kinh tế biển và các hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền; về hoạt động thực hiện quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên biển; về bảo vệ môi trường biển; về vấn đề nước biển dâng và biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

5. Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế trên biển; các hoạt động khai thác trái phép, vi phạm chủ quyền quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ các nước trong khu vực.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

III.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2015, gắn kết hài hòa nội dung tuyên truyền biển, đảo với các nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị; nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xung quanh vấn đề biển, đảo, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh và tham mưu, đề xuất các giải pháp trước những tác động của các diễn biến mới liên quan đến tình hình biển, đảo; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tổ chức các hội thảo- tọa đàm về công tác tuyên truyền biển, đảo; tập huấn cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên báo chí và các đối tượng liên quan về tuyên truyền biển, đảo. Các cấp, các ngành, các lực lượng tuyên truyền tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống đột xuất, nhạy cảm, phức tạp diễn ra trên Biển Đông

2. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp và sử dụng thông tin của Đảng và Nhà nước đã ban hành về vấn đề biển, đảo; 

3. Các cơ quan báo, đài thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền bảo đảm sát đối tượng, sát thực tiễn và hiệu quả; quan tâm tới đối tượng học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Tuyên truyền làm rõ lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển, đảo với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc. 

4. Các Ban cán sự Đảng, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc (đặc biệt 28 tỉnh, thành có biển) thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền biển, đảo theo nhiệm vụ chức năng của địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế).

Ban Tuyên giáo Trung ương