Site banner

Kết quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 -2030

Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (NAP); Kết luận số 56-KL/TW của Bộ chính trị Khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI 2 về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và khắc phục các hạn chế, khó khăn, phát triển những quả đạt được của giai đoạn 2016 - 2020, Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 1012/QĐ-UBND về kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030.

Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin liên quan về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và truyền thông về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện; tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 -2030 và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.