Site banner

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn

Cống ngăn mặn trữ nước ngọt

Thực hiện Công văn số 182/TTCS-TQ Ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 497/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 3 năm 2022 định hướng các cơ quan báo đài, hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã trong tỉnh tập trung: - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng, thủy văn, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hệ thống chính sách pháp luật về khí tượng thủy văn...Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống Nhân dân. - Tuyên truyền khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khí tượng thủy văn trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, địa phương. Công tác khí tượng. - Hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã tăng thời lượng phát sóng để thông tin, tuyên truyền về nội dung trên. - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để được cung cấp về nội dung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. PTTBCXB