Site banner

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri đã làm tốt chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hoạt động đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân, góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhà.

Điểm giao dịch ở cơ sở góp phần tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng.

Để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trong thời gian qua, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri đã khắc phục khó khăn, năng động tìm mô hình cho vay hiệu quả theo từng địa bàn; phối hợp với các tổ chức chính trị  - xã hội thực hiện ủy thác vay vốn như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, để người dân tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn. Để phát huy hiệu quả đồng vốn vay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đồng thời còn thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tìm mô hình làm ăn phù hợp để bà con học tập, sử dụng vốn đúng mục đích.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện còn thường xuyên tăng cường công tác kiểm, quản lý nguồn vốn đối với hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, đồng thời thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của điểm giao dịch tại các xã, thị trấn để phục vụ người dân tốt hơn.

Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian của người dân, Ngân hàng đã thành lập Điểm giao dịch tại 24 xã, thị trấn, tại các điểm giao dịch đều thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các nội dung chính sách tín dụng ưu đãi, hòm thư góp ý... Thực hiện giao dịch vào ngày cố định trong tháng đảm bảo đúng ngày, đúng giờ.

Bà Đặng Thị Thủy – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri cho biết: Trong năm 2017, tổng dư nợ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 343 tỷ 731 triệu đồng. Năm qua, Phòng giao dịch thực hiện 10 chương trình tín dụng ưu đãi, với doanh số cho vay trên 106 tỷ đồng, có hơn 4.796 hộ vay.  Trong đó, chủ yếu tập trung ở các chương trình như: Cho vay hộ nghèo với số tiền 46 tỷ 168 triệu đồng, chiếm 45,6%; hộ cận nghèo vay  26 tỷ 943 triệu đồng, chiếm 25,4%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 18 tỷ đồng, chiếm 17%; học sinh sinh viên 4 tỷ 852 triệu đồng chiếm 4,6%; cho vay Quỹ quốc gia về việc làm 3,8 tỷ đồng chiếm 3,6%; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 3,5 tỷ đồng chiếm 3,4%; cho vay hộ mới thoát nghèo 1,3 tỷ đồng, chiếm 1,3%; cho vay nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg 1, 2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,2%; cho vay xuất khẩu lao động trên 1 tỷ đồng, chiếm 1%. 

Hiệu quả từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri trong thời gian qua đã góp phần phát triển nhiều mô hình làm ăn hiệu quả,  thoát nghèo bền vững . Tín dụng chính sách ưu đãi của Ngân hàng chính sách góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, hộ nghèo được vay vốn thoát nghèo, học sinh, sinh viên có đủ kinh phí tiếp tục đến trường học tập….. Qua đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện xuống còn 12,15% và cận nghèo còn 7,11% cuối năm 2017. Ngoài ra, từ các chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tác động mạnh mẽ đến quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đến nay huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung. Hiện đang tập trung xây dựng xã Mỹ Hòa, An Phú Trung, Vĩnh An và Mỹ Chánh.

Trong năm 2018, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tri xác định tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện triển khai các chương trình cho vay mới phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Chủ động tổ chức thực hiện đạt đạt 100% các chỉ tiêu tài chính, tín dụng được giao: phấn đấu tăng trưởng tín dụng 10%, tỷ lệ thu lãi 98%. Duy trì tỷ lệ nợ quá hạn không quá 0,07%. Tổ chức tốt hoạt động giao dịch lưu động tại xã.  Phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay, công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy trình thủ tục. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay quản lý sử dụng đồng vốn tập trung đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Trà Dũng – Thanh Hiền (Ngân hàng CSXH huyện Ba Tri)