Quốc phòng - An Ninh

Ngày đăng: 07/09/2015
Để Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng" đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ...
Ngày đăng: 07/09/2015
Trong năm 2011, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như: Công an, Quân sự, hệ thống chính trị 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, bảo vệ vững chắc chủ quyền an...

Trang

Đăng kí nhận Quốc phòng - An Ninh