Ba Tri cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Trong năm 2016, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Ba Tri tiếp thu, nhận thức và hành động bằng những nội dung công việc cụ thể, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết, Chỉ thị đã đề ra.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, huyện Ba Tri tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, các cấp, các ngành đã nhận thức, cụ thể hóa và tích cực hành động thực hiện với nhiều nội dung công việc trên các lĩnh vực.

Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Nhơn vui mừng trong ngày tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới – một trong những nôi dung công việc mà Huyện ủy đăng ký thực hiện trong năm qua.

Trong năm, Huyện ủy đăng ký 5 nội dung công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Trong đó có 3 đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X gồm xây dựng 1 Hợp tác xã Rau an toàn tại xã Phú Ngãi, với diện tích khoảng 10 ha; xây dựng hoàn thiện cơ bản hạ tầng Cụm công nghiệp Thị Trấn – An Đức, mời gọi doanh nghiệp tham gia; khởi công xây dựng Chợ Ba Tri. Có 2 đầu việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là xây dựng 2 xã Nông thôn mới Mỹ Nhơn và An Ngãi Trung và xây dựng 6 tiêu chí còn lại của đô thị Thị Trấn Ba Tri mở rộng. Đối với chi, đảng bộ ngành huyện và các trường trung học phổ thông có 23/45 đơn vị đăng ký với 99 nội dung công việc, trong đó có 59 công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X và 40 công việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 24 Đảng bộ xã, thị trấn đăng ký 109 nội dung công việc, trong đó có 53 công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X và 56 công việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các nội dung đăng ký thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tập trung vào 14 nhóm công việc cụ thể về đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tập trung phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; phát triển đa dạng các loại thương mại, dịch vụ, du lịch; tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các tiêu chí đô thị theo lộ trình cụ thể; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội tạo động lực phát triển kinh tế bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lục, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đối với nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thể hiện ở các lĩnh vực như tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung 3 khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn và thực hiện đột phá trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả qua 1 năm thực hiện, trong số 213 nội dung mà Huyện ủy và các chi, đảng bộ đăng ký thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” có 40 công việc đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 57 công việc đạt từ 70 – 90%, 85 công việc đạt từ 50 – dưới 70%, 31 công việc đạt dưới 50% khối lượng.

Nhìn chung, các nội dung đăng ký đều đảm bảo sát thực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Điều đáng nói là trong số các nội dung thực hiện đúng tiến độ đề ra có nhiều công việc quan trọng, khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của từng địa phương, đơn vị.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, năm 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri đăng ký 6 nội dung công việc, trong đó có 3 công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X, 3 công việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chi, đảng bộ đăng ký 216 công việc, trong đó có 119 nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội X, 97 nội dung thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với tinh thần Đồng Khởi mới, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin chắc rằng năm 2017 các cấp, các ngành ở Ba Tri sẽ hoàn thành các nội dung công việc đã đăng ký, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục