Site banner

Bến Tre: Quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030

Định kỳ hàng năm, tổ chức việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khai thác sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả, an toàn gắn với việc bảo vệ, chống suy thoái nguồn nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh trong thời kỳ diễn ra xâm nhập mặn hàng năm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; thực hiện lồng ghép trong các chương trình truyền thông, tập huấn về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo hàng năm.

 Tăng cường tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước đến cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở cấp huyện, cấp xã. Tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh nguồn nước; nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020- 2030;  tổng hợp, đánh giá việc triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung đối với Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Quyết định số 21/2017/QĐUBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Từ nay đến năm 2022 hoàn thành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục nguồn nước nội tỉnh; phê duyệt và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2023, hoàn thành việc rà soát, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước trên toàn tỉnh để có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo vệ, chống suy thoái nguồn nước; năm 2025, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành công tác kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện duy trì, bảo vệ các vùng đất ngập nước, môi trường tự nhiên nguồn nước; đảm bảo 90% các giếng không sử dụng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất được trám lấp theo quy định; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải gây ô nhiễm nguồn nước đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước; hoàn thành việc xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông của tỉnh; hoàn thành đánh giá khả năng chịu tải và sức chịu tải của các sông trên địa bàn tỉnh;  năm 2030, hoàn thành việc cắm mốc hành lang các nguồn nước phải được bảo vệ; đảm bảo 100% các giếng không sử dụng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước dưới đất được trám lấp theo quy định; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường; hoàn thành và vận hành hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

                                  (Khôi phục các cống thoát nước trên các tuyến lộ liên xã, liên ấp)

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; công tác quản lý sau cấp phép đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định theo nội dung giấy phép đã được cấp, đặc biệt là việc: khai thác, xả nước thải vượt quy mô, công suất được cấp phép; xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn theo quy định vào nguồn tiếp nhận; không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; không thực hiện các quy định về giám sát trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, quan trắc, giám sát trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định có khả năng chia sẻ thông tin, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, quản lý;  xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khai thác, sử dụng nước và nước thải vào nguồn nước gắn với việc chia sẻ thông tin cho các tổ chức, cá nhân và người dân để tăng cường chức năng giám sát của cộng đồng.  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; các quy định về bảo vệ nguồn nước, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; đặc biệt là các vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước và vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Tăng cường công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước./.

TTBCXB