Site banner

Bình Đại - Tổng kết chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể năm 2018

Ngày 11/3/2019, UBND huyện Bình Đại tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát triển kinh tế tập thể năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Năm qua, công tác tuyên truyền về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế được các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền sâu rộng thông qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi, tổ, hội, tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống thông tin đại chúng. Năm qua, có 45 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế đến nay toàn huyện có 485 doanh nghiệp, vốn điều lệ gần 3.000 tỷ đồng. Cấp mới 480 hộ kinh doanh cá thể, lũy kế đến nay có 2.941 cơ sở. Huyện tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 4.000 lượt người tham dự, từ đầu năm đến nay có 342 hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án sinh kế, đến nay đã giải ngân cho 117 hộ với kinh phí 1,9 tỷ đồng; thành lập mới 3 hợp tác xã, lũy kế đến nay huyện có 15 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực thương mại- dịch vụ, nông nghiệp, tín dụng và tài nguyên môi trường. Thành lập mới 25 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn huyện hiện nay có 157 tổ hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp như: sản xuất rau an toàn, trồng màu, chăn nuôi, may túi xách, dệt thảm...

Năm 2019, huyện phấn đấu thành lập mới 600 hộ kinh doanh cá thể, thành lập 70 doanh nghiệp trong đó có 17 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, 16 doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập mới 2 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, huyện tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp có hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động, tăng cường hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể phát triển lên doanh nghiệp. Tập trung củng cố các hợp tác xã còn yếu, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hợp tác xã, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác quản lý ở hợp tác xã, lực chọn hợp tác xã hoạt động hiệu quả để nhân rộng mô hình.

Sơn Tùng