Site banner

Cuối năm 2016, Thạnh Phú kéo giảm hơn 880 hộ nghèo

Huyện Thạnh Phú vừa công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2017 trên địa bàn huyện. Theo đó, đến cuối năm 2016, toàn huyện có 5.312 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,53% (giảm 882 hộ so với cùng kỳ, tương đương tỷ lệ 2,55%), còn hộ cận nghèo có 2.006 hộ, chiếm tỷ lệ 5,49%. Các xã có số hộ nghèo kéo giảm đáng kể là Quới Điền giảm 77 hộ, Hòa Lợi giảm 74 hộ, An Nhơn giảm 70 hộ, các xã Bình Thạnh, Mỹ An và An Qui, mỗi xã giảm hơn 60 hộ.

Các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trong huyện là Mỹ An chiếm tỷ lệ 25,58%, Thạnh Hải 20,88%, An Điền 19,85%, Hòa Lợi 17,38%, Bình Thạnh 17,27%... Thấp nhất là Quới Điền tỷ lệ 7,69%, Tân Phong 7,93%, Phú Khánh 8,35%, Giao Thạnh 8,9%...

Nhìn chung, việc điều tra rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 theo phương pháp tiếp cận đa chiều được các xã, thị trấn tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Kết quả trên được niêm yết công khai tại trụ sở ấp và UBND các xã, thị trấn và trong quá trình niêm yết không xảy ra khiếu nại, thắc mắc của người dân.

Kết quả trên đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy đề ra (kéo giảm từ 2 – 3%/năm); đồng thời, phản ánh khá chính xác thực trạng hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương. Điều đó cho thấy, các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2016 được huyện triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống kinh tế của hộ nghèo, hộ cận nghèo không ngừng được cải thiện và nâng lên…

Vĩnh Thừa Ngã