Nhìn lại một năm hoạt động ngành thông tin và truyền thông Bến Tre

Năm 2016, năm đầu tiên tỉnh Bến Tre nói riêng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Cùng với các ngành, các địa phương trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Thông tin- Truyền thông đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao là quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin- truyền thông, năm 2016, các bộ phận, phòng ban, các doanh nghiệp trong khối đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Chương trình đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin được triển khai rộng khắp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh, Sở đã chuyển giao được 147 chứng thư số cho các các nhân, đơn vị; Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, bộ phận chuyên môn của Sở đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh; triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tổ chức các lớp tập huấn an toàn an ninh thông tin, chuyên sâu về ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính cho đội ngũ công chức phụ trách quản trị mạng, đội phản ứng nhanh, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận thụ lý và xử lý hồ sơ đối với các thủ tục hành chính, ưu tiên cung cấp trực tuyến của cơ quan, ban, ngành trong tỉnh  (bao gồm cấp tỉnh, huyện, xã). Để góp phần xây dựng và bước tiếp là triển khai và đi vào hoạt động chính quyền điện tử địa phương, năm qua Sở đã phối hợp với các ngành liên quan cung cấp trên 80 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 tại địa chỉ  http://motcua.bentre.gov.vn; và đang triển khai hệ thống quản lý văn bản, điều hành 4 cấp từ Trung ương đến xã (văn phòng điện tử). Dịch vụ này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2017.

Lĩnh vực Thông tin - báo chí - xuất bản năm 2016 được đánh giá là “được mùa” với nhiều hoạt động chuyên môn mang lại hiệu quả cao. Ngoài công việc thường xuyên (tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa...; đọc lưu chiểu cấp phép...), năm qua Sở đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phát ngôn, nghiệp vụ báo chí, thông tin và truyền thông cơ sở, công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập, phòng chống in lậu... cho trên 1.500 đại biểu, học viên là cán bộ phụ trách công tác thông tin, thông tin đối ngoại, tuyên giáo... các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Hệ thống các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh (Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh- Truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố) thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động Bưu chính và viễn thông đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Tiếp tục phát triển, mạng Internet đến người dân. Hiện nay toàn tỉnh có 07 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet. Tổng số thuê bao điện thoại hiện có trên mạng 1.447.307 thuê bao; đạt mật độ 114 thuê bao/100 dân. Tổng doanh thu khối Bưu chính, Viễn thông: 1.341.424.606.000 đồng, đạt 111,78% so với kế hoạch năm 2016.Công tác thanh, kiểm tra trên lĩnh vực ngành theo kế hoạch, qua kiểm tra các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông và các đại lý, cửa hàng từng bước đi vào hoạt động đúng qui định. Hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu...; quản lý hệ thống thư điện tử của tỉnh vận hành ổn định. Quản trị, cập nhật, phát triển và duy trì các Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Cổng thành phần của Sở, trang web Biển-Biên giới biển Bến Tre). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, năm 2016, bộ phận một cửa của Sở đã tích cực thực hiện, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa, giảm thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 15 ngày xuống còn 04 ngày, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian cho cá nhân và tổ chức khi thực hiện các công việc có liên quan đến các lĩnh vực ngành phụ trách; đã xây dựng và triển khai thực hiện   trên 30 qui trình thủ tục hành chính theo mô hình khung Iso 9001:2008... Với những kết quả nêu trên, năm 2016 Sở Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2016.

Phát huy những kết quả đạt được năm qua, năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông  Bến Tre  tập trung khắc phục những tồn tại, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao hơn các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tin tưởng giao cho. Trong đó chú ý một số nhiệm vụ chủ yếu:  tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; triển khai các dự án; thực hiện chính quyền điện tử tại địa phương; công nghệ thông tin, truyền hình trả tiền; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo an toàn an ninh mạng...   Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề nhưng cũng là cơ hội để những người làm công tác Thông tin và Truyền thông thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách để tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo sức mạnh tập thể và sự cống hiến của  từng cá nhân, phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo ra sự đột phá mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà./.

 Trần Văn Thanh

                                            Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Các tin cùng chuyên mục