Site banner

Thạnh Phú qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Qua 01 năm phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá gồm xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và xây dựng hệ thống chính trị, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó đã, tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ Đảng, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần của phong trào Đồng Khởi năm 1960, thể hiện ý chí quyết tâm và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện còn tập trung các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đã xây dựng mới và cải tạo được gần 60km đường giao thông với tổng số vốn trên 200 tỷ đồng. Bên cạnh, xây dựng hơn 150 phòng học ở 6 điểm trường, xây dựng 05 Trạm y tế xã; sửa chữa Hội trường UBND huyện, trụ sở một số xã xuống cấp, nâng cấp nhà văn hóa xã và xây dựng 2 nhà văn hóa ấp ở Đại Điền. Tổng kinh phí đầu tư gần 90 tỷ đồng. Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng khác.

Nhiều trạm y tế mới đưa vào sử dụng

Phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa có nhiều chuyển biến tích cực, xã Đại Điền xây dựng thành công đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Quới Điền đạt 14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí.

Việc phát triển các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống cho nhân dân được tập trung thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng như mô hình sản xuất lúa giống, mô hình tôm càng xanh, tổ hợp tác luân chuyển chăn nuôi bò sinh sản và nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học,... Đã triển khai qui hoạch nông nghiệp, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất qui mô lớn, tập trung hơn; cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, gắn sản xuất với tiêu thụ.Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; tạo ra sự chuyển biến trong mỗi gia đình, mỗi ngành, địa phương, mỗi gia đình bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 3 xã nông thôn mới là Quới Điền, An Nhơn và Phú Khánh, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí. Nâng chất các tiêu chí đô thị loại V, tiến đến xây dựng đô thị loại IV đạt khoảng 70% đối với Thị trấn Thạnh Phú; riêng xã Giao Thạnh và Tân Phong cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí đô thị loại V.

Văn Minh