Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021”

Theo  nội dung Kế hoạch số 4911/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 -2021” với Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, mục tiêu cần đạt được hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới mọi hình thức.

Những nội dung thông tin, tuyên truyền được các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến xây dựng các chương trình, chuyên mục để định hướng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và Ngày Pháp luật Việt Nam  hàng năm; giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; chủ động phát hiện những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí. Đồng thời xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh,  khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu với các cá nhân, tập thể, gương điển hình thực hiện tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần đảm bảo các nội dung phản ánh được nhanh chóng, kịp thời đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Để thực hiện tốt Đề án này, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành đổi mới hình thức phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh phổ biến pháp luật; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng,  đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”./.

                                                                                             NK

Các tin cùng chuyên mục