Site banner

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển.

                     Công trình kè bờ biển Biển Cửa Đại huyện Bình Đại (Ảnh: TTBCXB).

   Dự án này đã được triển khai thực hiện trong vòng 4 năm (năm 2017- năm 2020), gồm các công việc chính:

- Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

- Xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm.

- Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre.

- Cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre. Với mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Kết quả của dự án đã góp phần vào việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng vùng ven biển tỉnh Bến Tre; Ngoài ra, sản phẩm của dự án còn phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về biển hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, là tiền đề để tỉnh triển khai các dự án, công việc tiếp theo nhằm góp phần phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TTBCXB.