Bình Đại: Đưa ra nhiều giải pháp quan trọng đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua hơn 3 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện đạt những kết quả thiết thực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đã được đề cao, cải cách hành chính được tập trung, giảm phiền hà trong dân, sự nêu gương cũng được quan tâm…Từ đó đã góp phần tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kinh tế - xã hội luôn đạt chỉ tiêu hàng năm. Tuy nhiên, qua theo dõi nhận thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết tại các đơn vị, địa phương.

Trong đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều hạn chế. Một số nơi đưa việc học tập chuyên đề chưa thật sự đi vào chiều sâu như trao đổi, thảo luận, chưa xem nội dung học tập  là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng đảng viên, công chức, viên chức.

Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống chính quyền ở ngành, địa phương chưa thật sự lan tỏa rộng, chưa phát hiện và nhân rộng các gương điển hình thật sự tiêu biểu xuất sắc. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tính chủ động, sáng tạo, còn trông chờ. Sự nêu gương cũng chưa thật tốt, trong đó có cán bộ chủ chốt. Công tác biểu dương và nhân rộng mô hình hay, giải pháp tốt ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình cơ sở trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện cải cách hành chính tuy có tiến bộ nhưng chưa triệt để, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân có lúc còn gây phiền hà. Việc chấp hành quy định không uống rượu, bia buổi trưa của ngày làm là việc đáng biểu dương nhưng tình trạng lãng phí ngày, giờ công lao động vẫn còn ở một số cơ quan.

Để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh đúng thực chất, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, huyện Bình Đại đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt cơ quan về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế đơn vị như: thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan. Thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thi hành công vụ, chấp hành các quy định của cơ quan trong quan hệ với nhân dân.

Bổ xung vào quy chế làm việc của ơ quan, đơn vị mình về nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm tra, giám sát,  đôn đốc cơ sở phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nếu thật sự đi vào hoạt động thực tế tại các cơ quan, đơn vị và trong cuộc sống đời thường thì sẽ có nhiều tập thể, cá nhân khác tỏa sáng và đóng góp nhiều điều bổ ích cho xã hội.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục