Site banner

Bình Đại: Sôi nổi thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo”

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo (2011-2015) trên địa bàn huyện Bình Đại, hàng trăm mô hình được xây dựng và được công nhận đạt cấp tỉnh, cấp huyện đang có sức lan tỏa trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện, toàn huyện đã thành lập 93 Tổ Dân vận ấp, khu phố. Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo cơ sở bám sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị để xây dựng mô hình dân vận khéo. Từ đó, các mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng trên trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở các địa phương, đơn vị, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều địa phương tạo điều kiện cho nông dân học nghề, tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho vay vốn.

Nổi bật phong trào xây dựng giao thông nông thôn

Qua đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phát huy sâu rộng, ý thức người dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng tình làng nghĩa xóm được nâng lên. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện nhiều kết quả, đã xây tặng trên 1000 nhà tình nghĩa, trên 3000 nhà tình thương…Việc khắc phục ô nhiễm môi trường được Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Từ đó, khối vận các xã, thị trấn phân công đơn vị làm chủ công xây dựng mô hình. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, đã xây dựng mô hình Cổng rào an ninh, Tuyến đường thắp sáng, Bóng đèn an ninh, Ánh sáng an ninh…góp phần thu hẹp các điểm phức tạp về an ninh trật tự, động viên nhân dân tích cực, chủ động hơn trong cung cấp tin tức, phát hiện và tham gia bắt giữ đối tượng phạm tội, bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

 Các điển hình “Dân vận khéo” thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nắm sát tình hình quần chúng, cùng cấp ủy, chính quyền đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc tại cơ sở làm cho cuộc sống của nhân dân bình yên, đoàn kết hơn. Tình hình an ninh chính trị và an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, thường xuyên truy vét, đấu tranh để trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tốt các ngày lễ, tết…Phối hợp củng cố và nâng chất hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, xây dựng đội Dân phòng, xây dựng cổng chào khu dân cư về an ninh trật tự và an toàn giao thông, góp phần ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác dân vận của Chính quyền được các cấp coi trọng, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được cụ thể hóa và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” với các cải cách hành chánh, từ đó, bồi dưỡng phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, sát dân. Vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước có sự chuyển biến tích cực. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, đổi mới lề lối làm việc và nâng cao chất lượng tiếp dân, đặc biệt là cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” được sự đồng tình cao của nhân dân. Đội ngũ cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ và thường xuyên rèn luyện về phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện có 164 mô hình đạt Dân vận khéo, trong đó mô hình Dân vận khéo đạt cấp tỉnh 42, đạt cấp huyện 84, đạt cấp xã 38. Tính lan tỏa và bền vững của mô hình đều đạt khá tốt theo yêu cầu 10 tiêu chí mô hình Dân vận khéo của Ban dân vận Trung ương phát động. Điển hình như mô hình về vệ sinh môi trường ở ấp Giồng Tre, xã Phú Long, ấp Tân Long, xã Thạnh Phước, ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức, mô hình không có bạo lực gia đình ấp Long Hòa 1, mô hình an toàn giao thông ấp Long Hòa 1, xã Long Định, công tác giảm nghèo ấp Tân An, xã Thạnh Phước. Đồng thời, qua 5 năm thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tích cực thực hiện tốt phong trào. Trong đó, đề nghị khen thưởng 41 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo.

Tuyết Mai