Bình Đại tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện Bình Đại thực hiện đúng quy định về an ninh, trật tự và an toàn.

Trong năm 2015, huyện có 59/68 cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đạt 86,8% tổng số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an, nhất là việc chỉ đạo, điều hành lực lượng bảo vệ của người đứng đầu. Một số ít nơi còn sử dụng ngân sách nhà nước để thuê dịch vụ bảo vệ thường xuyên, lâu dài, lực lượng bảo vệ chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, một số đơn vị có sự thay đổi về lực lượng bảo vệ hoặc sử dụng lực lượng bảo vệ chưa được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ nên còn lung túng trong thực hiện nhiệm vụ.

Bình Đại tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Để khắc phục những hạn chế trên, UBND huyện tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tài sản tại cơ quan, đơn vị mình. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lực lượng bảo vệ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, thực hiện tốt các chế độ chính sách, trang bị phương tiện và kinh phí hoạt động cho lực lượng bảo vệ.

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, hàng năm các cơ quan, doanh nghiệp phải đăng ký, lãnh đạo thực hiện đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, nơi nào cuối năm không đạt chuẩn cơ quan, đơn vị “An toàn về an ninh, trật tự” thì tập thể và người đứng đầu nơi đó sẽ không được xem xét đề nghị các hình thức khen thưởng.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết.  Các tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được thuê dịch vụ bảo vệ thường xuyên, lâu dài. Chủ động phối hợp với Công an huyện có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, quản lý, trang bị, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng trang phục, phương tiện của lực lượng bảo vệ tại đơn vị mình theo đúng quy định tại Thông tư 08/2016 của Bộ Công an quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Công an huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, sử dụng trang phục và các loại phương tiện của lực lượng bảo vệ, định kỳ tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục