Kinh tế - Xã hội

Ngày đăng: 04/09/2015
Ba Tri là một trong những huyện biển có bước đầu tư phát triển thủy lợi khá vững chắc. Chỉ trong năm 2012, toàn huyện đã tập trung Dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu nuôi...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế - Xã hội